close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • POMOC KONSULARNA

 • Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej przebywający na Białorusi ma prawo zwrócić się do Konsulatu RP z prośbą o pomoc konsularną. Na terenie Republiki Białoruś obowiązuje kompetencyjny podział na okręgi konsularne. Miński Okręg Konsularny obejmuje obwody miński, mohylewski, homelski i witebski. Brzeski Okręg Konsularny obejmuje obwód brzeski.


  Grodzieński Okręg Konsularny obejmuje obwód grodzieński.
   
  W razie nieszczęśliwego wypadku, kradzieży, nagłej choroby, zatrzymania, aresztowania i tym podobnych, należy o tym zawiadomić Konsulat. Konsul dyżurny podejmie stosowne środki przewidziane prawem w celu ochrony interesów poszkodowanego obywatela RP. Także w przypadku utraty dokumentów (szczególnie paszportu z wizą białoruską) należy niezwłocznie zawiadomić Konsulat.

  Całodobowy kontakt z konsulem dyżurnym w Grodnie można uzyskać pod numerem
   
  +375 33 311 77 70.

  Fax: 73-10-22

   

  Uwaga! Powyższy numer jest numerem dyżurnym, na który mogą dzwonić obywatele polscy przebywający na terytorium Republiki Białoruś!
   
  Numery, pod którymi można uzyskać informacje w sprawach wizowych, paszportowych i obywatelskich oraz numer do sekretariatu można znaleźć tutaj .

   

   

  Pomoc konsula dla obywateli RP obejmuje m.in. następujące przypadki:

   

  • utracenie (zgubienie, kradzież, zniszczenie) paszportu lub innego ważnego dokumentu, po sprawdzeniu tożsamości wystawiany jest paszport tymczasowy na powrót do Kraju;
  • utracenie posiadanych środków finansowych.

  Istnieje możliwość:

   

  • udzielenia pomocy w skontaktowaniu się z rodziną lub osobami bliskimi w Polsce;
  • wypłacenia na miejscu kwoty wpłaconej na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (po potwierdzeniu tego faktu);
  • w skrajnych przypadkach udzielenia niewielkiej pożyczki na powrót do Polski (do jej otrzymania konieczne jest sporządzenie odpowiedniej umowy);
  • udzielenia pomocy w przypadku zatrzymania lub aresztowania.

  Istnieje możliwość:

   

  • powiadomienia na wniosek aresztowanego jego rodziny w Polsce;
  • wystąpienia o informacje dotyczące przyczyn zatrzymania, czasie trwania postępowania, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia z aresztu;
  • udzielenia pomocy w znalezieniu adwokata;
  • w przypadku uzyskania informacji o śmierci obywatela RP poza granicami Polski konsul pomaga przy załatwianiu formalności na miejscu oraz zawiadamia rodzinę zmarłego w Polsce.

   

  Pomoc konsularna nie obejmuje:

   

  • prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych, np. w charakterze adwokata;
  • samodzielnego angażowania prawników;
  • płacenia za obywatela kar pieniężnych, mandatów, pokrywania długów hotelowych oraz regulowania kosztów postępowania sądowego;
  • świadczenia usług, które są wykonywane przez biura turystyczne, linie lotnicze, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.;
  • uzyskiwania zgody na wykonywanie pracy;
  • powodowania lepszego traktowania obywatela polskiego przez władze miejscowe, niż obywatela własnego państwa;
  • podejmowania działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz przepisami prawa polskiego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: