close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • OPŁATY KONSULARNE

 • Opłaty konsularnej dokonuje się wyłącznie w oddziałach banku Belvnesheconombank w dniu składania dokumentów, na podstawie zlecenia opłaty wydanego w Konsulacie i kserokopii paszportu.

  O zniżkach w opłacie należy się dowiadywać przed otrzymaniem zlecenia opłaty. Ewentualne podania z prośbą o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłaty konsularnej należy składać najpóźniej 3 dni robocze przed zaplanowaną datą składania dokumentów (zgodnie z rejestracją w e-konsulacie).

   

  Adresy oddziałów Belvnesheconombank w obwodzie grodzieńskim:

  Grodno, ul. Bolszaja Troickaja 51

  Grodno, ul. Budionnego 23A

  Grodno, ul. Sowieckaja 18

  Grodno, ul. Oktjabrskaja 3

  Wołkowysk, ul. Żoludiewa 5

  Lida, ul. Kirowa 8

  Lida, ul. Krasnoarmiejskaja 63

   

   

  Tabela opłat konsularnych

   

  Tabela obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku i stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237).

   

  I. Opłaty za czynności w sprawach paszportowych

   

  1.01 Wydanie paszportu 110 EUR
  1.02 Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia 70 EUR
  1.03 Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia 40 EUR
  1.04 Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej 30 EUR
  1.05 Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 70. roku życia 15 EUR
  1.06 Wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza 330 EUR
  1.07 Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej 210 EUR
  1.08 Wydanie drugiego paszportu 110 EUR

   

  Informacje dotyczące zniżek w sprawach paszportowych można znaleźć w zakładce Sprawy paszportowe.

   

  II. Opłaty za czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

   

  2.01 Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu o nadaniu obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego* 360 EUR
  2.02 Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego* 40 EUR
  2.03 Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie* 80 EUR
  2.04 Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem zawiadomienia o wyrażeniu takiej zgody* 360 EUR
  2.05 Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161 z późn. zm. 30 EUR

   

  * Za czynności konsularne dokonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia.

   

  III. Opłaty za czynności w sprawach wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców

   

  3.01 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej 60 EUR
  3.02 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku wizy Schengen lub wizy krajowej 60 EUR
  3.03 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego 20 EUR
  3.04 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego 20 EUR
  3.05 Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca 30 EUR
  3.06 Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz, Urz. UE L 168 z 6.07.1996, str. 4) 30 EUR

   

  Informacje dotyczące zniżek w sprawach wizowych można znaleźć w zakładce Opłaty wizowe.

   

  IV. Opłaty za wydawanie zaświadczeń i zezwoleń

   

  4.01 Wydanie zaświadczenia na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej Karcie Broni Palnej 60 EUR
  4.02 Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich 50 EUR
  4.03 Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 tabeli opłat konsularnych 30 EUR

   

  V. Opłaty za uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów

   

  5.01 Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą 30 EUR
  5.02 Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe (wraz z jego ewentualną legalizacją) 30 EUR
  5.03 Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu 20 EUR
  5.04 Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej 50 EUR

   

  VI. Opłaty za czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania i poświadczania tłumaczeń

   

  6.01 Legalizacja dokumentu 30 EUR
  6.02 Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym 60 EUR
  6.03 Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem 30 EUR
  6.04 Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego 30 EUR
  6.05 Poświadczenie daty okazania dokumentu 30 EUR
  6.06 Sporządzenie aktu notarialnego 200 EUR
  6.07 Wykonanie innej czynności notarialnej 30 EUR
  6.08 Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia** 90 EUR
  6.09 Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia** 30 EUR
  6.10 Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych 30 EUR

   

  ** Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

   

  VII. Opłaty za czynności w sprawach stanu cywilnego

   

  7.01 Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeńska i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa* *** 500 EUR
  7.02 Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 50 EUR
  7.03 Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo 50 EUR
  7.04 Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo*** 50 EUR
  7.05 Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego 50 EUR
  7.06 Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie* *** 50 EUR
  7.07 Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu*** 50 EUR
  7.08 Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju 50 EUR
  7.09 Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji 50 EUR
  7.10 Wykonanie innej czynności z zakresu spraw dotyczących stanu cywilnego 30 EUR

   

  * Za czynności konsularne dokonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 tabeli opłat konsularnych).

   

  *** wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille

   

  VIII. Opłaty za czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej

   

  8.01 Wydanie tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwo o banderze) 240 EUR
  8.02 Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenia protokołu wypadku w żegludze śródlądowej 300 EUR
  8.03 Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki 200 EUR
  8.04 Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej 40 EUR

   

  IX. Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności****

   

  9.01 Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęcie 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu. 90 EUR
  9.02 Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym 30 EUR

   

  **** Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

   

   

  Tabela opłat konsularnych do pobrania

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: