close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • Obywatele polscy mogą złożyć wniosek o wydanie  dokumentu paszportowego w KG RP w Grodnie po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod numerem telefonu:


  +375 152 731000 lub +375 152 731041 w godzinach pracy urzędu (08.30-16.30)


  W celu złożenia wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę pod numerem telefonu:


  +375 152 731000 lub +375 152 731036 w godzinach pracy urzędu.

   


   

  1. Podstawowe informacje dotyczące paszportów i paszportów tymczasowych

   

   

  Konsul jest organem paszportowym dla obywateli polskich za granicą. Konsul wydaje dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe.


  Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.


  Zasady wydawania dokumentów paszportowych są określone w ustawie z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758). Zgodnie z art. 43 ust. 1 wymienionej ustawy, paszporty i paszporty tymczasowe wydaje i odmawia ich wydania:

   

   

  1. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego,
  2. za granicą - konsul.


  Paszport wydany osobie, która nie ukończyła 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania, a paszport wydany osobie powyżej 13 roku życia - 10 lat od daty jego wydania.


  Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne jego posiadacza (dane biometryczne to wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej).


  Paszport tymczasowy wydaje się:

   

  • osobom, przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na paszport (na życzenie i wniosek interesanta);
  • osobom przebywającym czasowo w Polsce i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
  • osobom przebywającym w Polsce i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
  • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

   


  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych.


  Paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu osobom przebywającym w RP wydaje wojewoda, a za granicą - konsul.

   


   

  2. Akty prawne regulujące problematykę paszportową

   

   

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758).


  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. poz. 1026, z późn. zm.).


  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U.  poz. 131).


  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U.  poz. 1274).


  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237).


  Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. L. 385/1).


  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 444/2009 z dnia 28 maja  2009  r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm  dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w  paszportach i w dokumentach   podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. UE  L 142/1).

   


   

  3. Kiedy składa się wniosek o wydanie paszportu

   

   

  Sugerujemy złożenie wniosku o nowy paszport przynajmniej trzy miesiące przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu W przypadku złożenia wniosku o paszport w Polsce, termin oczekiwania na paszport wynosi do jednego miesiąca, w przypadku złożenia wniosku o paszport za granicą – trzeba liczyć się z terminem 1,5–2 miesięcy, z uwagi na dodatkowy czas, jaki zajmuje przesyłka pocztowa książeczek paszportowych z Polski.

   

  Warto pamiętać o niżej wymienionych kwestiach:

   

  Planując podróż do innego kraju należy uzyskać informacje o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego kraju w zakresie dokumentu paszportowego oraz wymaganej jego ważności (okoliczność tę należy uwzględnić również przy ubieganiu się o wizę, jeśli taki obowiązek istnieje).


  Dotyczy to również możliwości wjazdu na terytorium danego państwa na podstawie paszportu tymczasowego.
  Przepisy nie określają obowiązku złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu w sytuacji, kiedy nastąpiła zmiana wyglądu posiadacza paszportu (dotyczy przede wszystkim osób małoletnich) lub kiedy osoba posiada paszport, w którym brakuje stron na wizy i stemple kontroli granicznej.


  Jednakże osoba zainteresowana powinna brać pod uwagę, iż:

   

  • przy zmianie wyglądu w stosunku do zamieszczonej w paszporcie fotografii mogą wystąpić utrudnienia w ustaleniu jej tożsamości podczas kontroli paszportowej przy przekraczaniu granic;
  • jeśli nawet nie jest planowana podróż w najbliższym czasie, to warto rozważyć kwestię wymiany paszportu, w którym brakuje stron na wizy i stemple kontroli granicznej, aby w razie potrzeby pilnego wyjazdu uniknąć niedogodności i utrudnień dla osoby zainteresowanej (np. z powodu konieczności załatwienia wielu spraw jednocześnie, pilności spraw, braku czasu).

   


  W wyżej wymienionych przypadkach opłatę za wydanie paszportu ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu, zaś w przypadku paszportu osoby małoletniej wydanego na 5 lat - jedną piątą część danej opłaty.


  Patrz również pkt 5.

   


   

  4. Gdzie można złożyć wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego

   

   

  Wniosek paszportowy można złożyć w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie, przy ul. Budionnego 48a, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie z konsulem pod numerem telefonu +375 152 731000 lub +375 152 731041 w godzinach pracy urzędu (08.30-16.30). W sytuacjach nagłych (utrata paszportu, konieczność wyrobienia paszportu tymczasowego) wcześniejsze umówienie się na spotkanie nie jest konieczne. Zalecamy zawiadomienie Konsulatu o zaistniałej sytuacji pod numerem telefonu +375 152 731000 lub +375 152 731041 w godzinach pracy urzędu (08.30-16.30) lub pod numerem telefonu konsula dyżurnego +375 33 311 77 70 poza godzinami pracy urzędu.


  Od 17 stycznia 2013 r. w sprawach paszportowych nie obowiązuje rejonizacja. Obywatel polski może złożyć wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego w innym organie paszportowym niż właściwy dla jego miejsca zamieszkania, np. obywatel RP zamieszkały w Grodnie może złożyć wniosek w urzędzie wojewódzkim w Polsce lub w innym urzędzie konsularnym, nie jest zobowiązany składać wniosku w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie.


  W przypadku ubiegania się o paszport w Polsce, obywatele polscy nieposiadający ważnego paszportu powinni mieć na uwadze, że do potwierdzenia ich tożsamości i obywatelstwa będzie wymagany dowód osobisty.


  Osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu w organie paszportowym mającym siedzibę poza okręgiem konsularnym jej miejsca zamieszkania lub osoba przebywająca za granicą czasowo, powinna mieć na uwadze, iż odbiór paszportu następuje w tym samym organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu. Przykładowo: jeśli dana osoba złożyła wniosek o dokument paszportowy w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie, musi ona odebrać ten dokument również w KG RP w Grodnie.

   


   

  5. Kiedy istnieje obowiązek wymiany dokumentu paszportowego?

   

   

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru identyfikacyjnego PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest zobowiązana wystąpić o jego wymianę W przypadku, jeśli taka osoba przebywa w Polsce, musi ona złożyć wniosek o wymianę paszportu w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę, bądź też sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.


  Informacja o opłatach za wydanie paszportu w powyższych sytuacjach – zob. punkt 3.

     6. Złożenie wniosku o wydanie paszportu osobie pełnoletniej

   

   

  Paszport wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu opłaty. Wniosek o wydanie paszportu składa się osobiście.


  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu składa:

   

  • wypełniony Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wnioski pobiera się w urzędzie konsularnym)

   

  Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego należy wypełnić czytelnie. Podpis złożony w ramce umieszczonej pod fotografią nie może dotykać ani przecinać linii ramki (podpis ten zostanie zamieszczony w nowym paszporcie).

   

  • kolorową fotografię jak do wizy Schengen, czyli o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami


  Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii określonej powyżej, w zakresie wizerunku – może złożyć fotografię:


  o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.


  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.


  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  • w przypadku ubiegania się o kolejny paszport – poprzedni paszport, ewentualnie dodatkowo inny dokument tożsamości, jeżeli paszport utracił ważność
  • w przypadku ubiegania się o pierwszy paszport - dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego (np. akt nadania obywatelstwa) i akty stanu cywilnego wydane przez polski urząd stanu cywilnego potwierdzające dane osobowe i stan cywilny, tj. odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia, a także – u osób, które były lub pozostają w związku małżeńskim - opis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które nie są już w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o ustaniu związku małżeńskiego);
  • w przypadku ubiegania się o paszport przez osobę nie posiadającą numeru identyfikacyjnego PESEL lub w przypadku, kiedy mogą wystąpić różnice co do zapisu danych osobowych w dokumentach i rejestrze PESEL - akty stanu cywilnego wydane przez polski urząd stanu cywilnego potwierdzające dane osobowe i stan cywilny, tj. odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia, a także – u osób, które były lub pozostają w związku małżeńskim - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które nie są już w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o ustaniu związku małżeńskiego);
  • w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą: odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa;
  • dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty - w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu;
  • ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby.

   


  Jeżeli dane zawarte w dokumentach składanych przez osobę lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby – organ paszportowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach może żądać przedłożenia odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161).


  Przy składaniu wniosku należy okazać aktualnie posiadany dokument paszportowy, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego - złożyć zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego (formularz dostępny w urzędzie konsularnym). Dotyczy to również dokumentu, którego ważność już upłynęła. Dane tego dokumentu należy wskazać w rubryce nr 12 wniosku paszportowego, a w razie braku jakiegokolwiek dokumentu paszportowego (lub odpowiednio - dowodu osobistego), należy zamieścić adnotację „brak dokumentu tożsamości”.


  Od osoby ubiegającej się o paszport pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków.


  W przypadku, gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jednego z tych palców, odciski pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.


  Dane biometryczne w postaci odcisków palców, po wprowadzeniu do ewidencji paszportowej, podlegają zaszyfrowaniu.


  Uwaga! W razie potrzeby (czyli np. w sytuacji, kiedy posiadany paszport jest już nieważny lub wkrótce upływa jego termin ważności, a zachodzi pilna konieczność wyjazdu) można równocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu.


  Osoba planująca podróż do innego kraju na podstawie paszportu tymczasowego powinna uzyskać informacje o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu na terytorium tego kraju  na temat możliwości przekroczenia granicy na podstawie paszportu tymczasowego.

   


   

  7. Złożenie wniosku o wydanie paszportu osobie małoletniej - czyli takiej, która nie ukończyła 18 lat

   

   

  Należy złożyć:

   

  • Wypełniony Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wnioski pobiera się w urzędzie konsularnym);


  Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają oboje rodzice, albo jedno z rodziców. Uwaga: do wydania dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców. W przypadku, jeśli wniosek składają oboje rodzice, składają oni swoje podpisy w punkcie ZGODA RODZICÓW na wydanie małoletniemu paszportu/paszportu tymczasowego). W przypadku, jeśli wniosek składa jeden rodzic, dostarcza on konsulowi pisemną zgodę drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.


  Przepisy te odpowiednio stosuje się do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.


  Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego.


  Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej i wyrażaniu zgody na wydanie tego dokumentu oboje rodzice powinni okazać swoje ważne dokumenty paszportowe. Dokument paszportowy, w którym zawarte są dane nie odpowiadające aktualnemu stanowi prawnemu jego posiadacza, nie potwierdza tożsamości tej osoby.


  (Zatem rodzic, którego ta sytuacja dotyczy, powinien w pierwszej kolejności uzyskać dokument paszportowy, zawierający jego dane zgodne z aktualnym stanem prawnym).


  Wniosek paszportowy należy wypełnić czytelnie. Podpis w ramce umieszczonej pod fotografią składają osoby, które ukończyły 13 lat. Podpis nie może dotykać ani przecinać linii ramki (podpis ten będzie zamieszczony w nowym paszporcie). W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza.

   

  • kolorową fotografię jak do wizy Schengen, o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;


  W przypadku osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) a także osoby, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie  fotografii określonej powyżej, w zakresie wizerunku – można złożyć fotografię:


  o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.


  Powyższe wymogi stosuje się również w stosunku do dzieci do 5 roku życia.


  W przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku można złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 lat oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.


  W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności  do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  • w przypadku ubiegania się o kolejny paszport – poprzedni paszport, ewentualnie dodatkowo inny dokument tożsamości, jeżeli paszport utracił ważność;
  • w przypadku ubiegania się o pierwszy paszport dla dziecka - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka oraz


  a) jeżeli dziecko nabyło obywatelstwo polskie z urodzenia z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie (na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o obywatelstwie polskim z 2 kwietnia 2009 r.) - dokument potwierdzający obywatelstwo polskie rodzica w momencie urodzenia się dziecka (paszport, akt nadania obywatelstwa). W przypadku nabycia obywatelstwa po ojcu, jeżeli polski akt urodzenia dziecka został sporządzony później niż w ciągu roku od narodzin dziecka, dokument potwierdzający brak zastosowania lub spełnienie warunków art. 6 ust. 1 ustawy o obywatelstwie polskim z 2 kwietnia 2009 r., tj. akt małżeństwa rodziców dziecka lub potwierdzenie uznania ojcostwa.


  b) jeżeli dziecko nabyło obywatelstwo polskie decyzją Prezydenta RP lub wojewody - akt nadania obywatelstwa lub uznania za obywatela polskiego.


  c) w pozostałych przypadkach nabycia przez dziecko obywatelstwa polskiego  prosimy o wcześniejszy kontakt z konsulem w celu uzgodnienia, jakie dokumenty są wymagane.

   

  • w przypadku ubiegania się za granicą o paszport dla dziecka, które nie posiada numeru identyfikacyjnego PESEL: odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka
  • dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty - w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu.
  • ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby.

   

  Jeżeli dane zawarte w składanych dokumentach lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach  budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa małoletniego albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby małoletniej, konsul może żądać przedłożenia odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 161) polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu   potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie.


  Od osoby, która ukończyła 12 lat, pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków.


  W przypadku, gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jednego z tych palców, odciski pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.


  Dane biometryczne w postaci odcisków palców, po wprowadzeniu do ewidencji paszportowej, podlegają zaszyfrowaniu.


  Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu należy okazać  aktualnie posiadany dokument paszportowy osoby małoletniej, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego - złożyć zawiadomienie o utracie / zniszczeniu dokumentu paszportowego (na formularzu udostępnionym w urzędzie konsularnym).
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może przyjąć odpis zagranicznego aktu urodzenia małoletniego w celu wydania paszportu tymczasowego (w którym nie będzie zamieszczony numer identyfikacyjny PESEL).


  Uwaga: W sytuacji, gdy przedkładane odpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego wywołają wątpliwości konsula, konsul może żądać przedłożenia odpisu polskiego aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

   


   

  8. Złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego przez osobę pełnoletnią

   

   

  W sprawie sytuacji, w których wydawany jest paszport tymczasowy patrz punkt 1. - Podstawowe informacje dotyczące paszportów i paszportów tymczasowych


  Paszport tymczasowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów i uiszczeniu opłaty. Wniosek o wydanie paszportu składa się osobiście.


  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego  składa:

   

  1. wypełniony Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego  (wnioski pobiera się w urzędzie konsularnym);
  2. Wniosek paszportowy należy wypełnić czytelnie. Podpis złożony w ramce umieszczonej pod fotografią nie może dotykać ani przecinać linii ramki;
  3. kolorową fotografię jak do wizy Schengen, szczegóły zob. punkt 6;
  4. w przypadku ubiegania się o paszport tymczasowy za granicą przez osobę nie posiadającą numeru identyfikacyjnego PESEL - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia, a także – u osób, które wstąpiły w związek małżeński - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa. WAŻNE: do uzyskania paszportu tymczasowego nie jest konieczne posiadanie polskiego aktu urodzenia i polskiego aktu małżeństwa. Można złożyć białoruski akt urodzenia i małżeństwa – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
  5. dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty - w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu;
  6. ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby.

   

  Jeżeli dane zawarte w dokumentach składanych przez osobę lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby – organ paszportowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach może żądać przedłożenia odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu   potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161).


  Przy składaniu wniosku należy okazać  aktualnie posiadany dokument paszportowy, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego - złożyć zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego (formularz dostępny w urzędzie konsularnym). Dotyczy to również dokumentu, którego ważność już upłynęła. Dane tego dokumentu należy wskazać w rubryce nr 12 wniosku paszportowego, a w razie braku jakiegokolwiek dokumentu paszportowego (lub odpowiednio - dowodu osobistego), należy zamieścić adnotację „brak dokumentu tożsamości”.


  Uwaga! Konsul może wydać paszport tymczasowy nie zawierający numeru identyfikacyjnego PESEL. Stanowi to istotne udogodnienie dla osób, które uzyskały obywatelstwo polskie i pragną w Polsce dokonać czynności niezbędnych dla uzyskania numeru PESEL oraz paszportu.


  Paszport tymczasowy nie zawiera danych biometrycznych, a zatem przy składaniu wniosku o niego nie pobiera się odcisków palców wnioskodawcy.

   


   

  9. Złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej

   


  Potrzebne są dokumenty jak w punkcie 8. (złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego przez osobę pełnoletnią). Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składają oboje rodzice lub jedno z rodziców, zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie 7: „Złożenie wniosku o wydanie paszportu osobie małoletniej”.

   

  Uwaga! W przypadku ubiegania się o pierwszy paszport dla dziecka – należy przedłożyć odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka oraz


  a) jeżeli dziecko nabyło obywatelstwo polskie z urodzenia z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie (na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o obywatelstwie polskim z 2 kwietnia 2009 r.), dokument potwierdzający obywatelstwo polskie rodzica w momencie urodzenia się dziecka (paszport, akt nadania obywatelstwa). W przypadku nabycia obywatelstwa po ojcu, jeżeli polski akt urodzenia dziecka został sporządzony później niż w ciągu roku od narodzin dziecka, dokument potwierdzający brak zastosowania lub spełnienie warunków art. 6 ust. 1 ustawy o obywatelstwie polskim z 2 kwietnia 2009 r. tj. akt małżeństwa rodziców dziecka lub potwierdzenie uznania ojcostwa.


  b) jeżeli dziecko nabyło obywatelstwo polskie decyzją Prezydenta RP lub wojewody - akt nadania obywatelstwa lub uznania za obywatela polskiego.


  c) w pozostałych przypadkach nabycia przez dziecko obywatelstwa polskiego  prosimy o wcześniejszy kontakt z konsulem w celu uzgodnienia, jakie dokumenty są wymagane.

   


   

  10. Numer identyfikacyjny PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności)

   

   

  W dokumentach paszportowych zamieszcza się numer PESEL. Zasady i tryb nadawania numeru PESEL są określone w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722).


  O nadanie numeru PESEL występuje konsul w związku ze sprawą złożenia wniosku o wydanie paszportu (lub paszportu tymczasowego) osobie, która nie posiada jeszcze numeru PESEL. Czynność tę konsul wykonuje po przyjęciu dokumentacji paszportowej (i pobraniu opłaty za wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego). Do  nadania numeru PESEL wymagane jest złożenie odpisu zupełnego lub skróconego polskiego aktu urodzenia. Osoba, która zawarła związek małżeński (bez względu na to, czy nastąpiła jej zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nie), musi ponadto złożyć odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa.. Złożenie odpisu aktu małżeństwa jest konieczne nawet w sytuacji, gdy małżeństwo już ustało. Akt małżeństwa powinien wtedy zawierać stosowną adnotację o ustaniu związku małżeńskiego (wskutek rozwodu lub śmierci współmałżonka).


  Za sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL nie pobiera się opłaty konsularnej.


  Uwaga! Konsul występuje o nadanie numeru PESEL wyłącznie w sprawach wydania paszportu lub paszportu tymczasowego.


  Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu urodzenia (i odpowiednio - zagranicznego aktu małżeństwa).


  Uwaga! Nie ma możliwości wydania paszportu (biometrycznego) bez numeru PESEL.


  W uzasadnionych przypadkach (np. nowo narodzonego obywatela Polski na terytorium Białorusi) dopuszcza się wydanie przez konsula paszportu tymczasowego bez zamieszczenia w tym dokumencie numeru PESEL (wojewoda nie ma możliwości wydania paszportu tymczasowego bez numeru PESEL).

   


   

  11. Wydanie drugiego paszportu osobie posiadającej paszport

   

   

  W wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej o paszport, w szczególności uzasadnionych: względami ochrony życia i zdrowia tej osoby, poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej, posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa, względami bezpieczeństwa państwa - tej samej osobie można wydać drugi paszport - ważny przez 2 lata od daty wydania.
  Osoba zainteresowana uzyskaniem drugiego paszportu, w przypadku której występują powyższe okoliczności, kieruje w tej sprawie podanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (przesyła je do Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA) wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem swoich argumentów wskazanych w podaniu - w celu uzyskania decyzji w sprawie wydania jej drugiego paszportu.


  Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej, wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi drugiego paszportu. Osoba, która otrzymała decyzję ministra wyrażającą zgodę na wydanie drugiego paszportu, składa wniosek o jego wydanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  albo wybranego przez siebie wojewody, a za granicą - do konsula. Decyzja, o której mowa, wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie paszportu nastąpi po upływie 3 miesięcy od dnia jej wydania.

   


   

  12. Odbiór dokumentu paszportowego

   

   

  Paszport / paszport tymczasowy odbiera się osobiście w tym urzędzie, w którym nastąpiło złożenie wniosku o wydanie tego dokumentu. Paszport/ paszport tymczasowy osoby małoletniej odbiera jedno z rodziców (lub odpowiednio – jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów). Przy odbiorze paszportu dla dziecka powyżej 12 lat wymagana jest jego obecność, z uwagi na wymóg weryfikacji odcisków palców.


  Przy odbiorze paszportu konsul sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne posiadacza paszportu są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdza jego odbiór, wpisując datę oraz składając podpis na wniosku paszportowym.


  Przy odbiorze paszportu/paszportu tymczasowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej – z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy – w taki sposób, aby trwale uszkodzić strefę odczytu maszynowego umieszczoną w dolnej części strony, na której są zamieszczone dane osobowe jego posiadacza oraz przecinając drugą (tylnią) okładkę dokumentu na odcinku od połowy dowolnej krawędzi do środka okładki. Anulowany paszport (lub paszport tymczasowy) zwraca się wnioskodawcy.


  Uwaga: nie ma możliwości upoważnienia innej osoby do odbioru paszportu/paszportu tymczasowego.

   


   

  13. Paszport polski a obywatelstwo polskie

   

   

  Jako dokument poświadczający obywatelstwo polskie, polski dokument paszportowy (paszport albo paszport tymczasowy) może być wydany jedynie osobie posiadającej obywatelstwo polskie. Dlatego osoba, która po raz pierwszy składa wniosek o polski paszport lub paszport tymczasowy, musi przedstawić konsulowi jeden z niżej wymienionych dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dziennik Ustaw z 2012 r., pozycja 161), czyli jeden z niżej wymienionych:

   

   

  1. akt nadania obywatelstwa polskiego (organem, który nadaje obywatelstwo polskie, jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej)
  2. decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego (wydaje ją wojewoda);
  3. decyzję o uznaniu za obywatela polskiego (wydaje ją wojewoda).


  Uwaga! Karta Polaka nie jest dokumentem potwierdzającym obywatelstwo polskie.


  W przypadku, jeśli dana osoba nie ma pewności, czy posiada obywatelstwo polskie, powinna ona umówić się na rozmowę z konsulem prowadzącym sprawy prawne. Tel. +375 152 731000 lub +375 152 731036

   


   

  14. Opłaty konsularne

   

  Opłaty konsularne za wydanie paszportu i paszportu tymczasowego pobiera się w wysokości określonej w  Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. poz. 2237).


  Opłata konsularna za poszczególne rodzaje spraw paszportowych:

   

   

  • Wydanie paszportu 10-letniego - 110 EUR,
  • Wydanie paszportu 10-letniego studentom, młodzieży uczącej się (do ukończenia 26 lat) emerytom, rencistom (50% zniżki po okazaniu dokumentu do niej uprawniającej) - 55 EUR,
  • Wydanie paszportu 5-letniego osobie małoletniej do 13. roku życia - 35 EUR,
  • Wydanie paszportu 10-letniego osobie, która w dniu składania wniosku ma ukończone 70 lat - bez opłat,
  • Wydanie osobie posiadającej paszport - drugiego paszportu (ważnego przez 2 lata) na podstawie decyzji wydanej przez ministra spraw wewnętrznych -110 EUR,
  • Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w RP osobom, które nie ukończyły 70 lat)  - 15 EUR,
  • Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która ukończyła 70 lat (dotyczy wszystkich sytuacji)  - bez opłat,
  • Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach niż na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w RP - osobie, która ukończyła 18 lat, a nie ukończyła 70 lat - 40 EUR,
  • Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach niż na oczekiwanie na doręczenie paszportu sporządzonego w RP - osobie do 18-go roku życia - 30 EUR,
  • Wydanie nowego paszportu 10-letniego upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza - 330 EUR,
  • Wydanie nowego paszportu 10-letniego przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie, która ukończyła 70 lat, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza – bez opłat,
  • Wydanie małoletniemu do 13-go roku życia nowego paszportu 5-letniego przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej - 210 EUR.

   


  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

   

  • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;
  • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;
  • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

   

  Osoba korzystająca z prawa do zwolnienia z opłaty konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia.


  Opłatę konsularną obniża się o 50% w przypadku wydania paszportu:

   

   

  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy
  • z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 z późn zm.), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281);
  • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

   

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi.


  W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

   

   

   

  Podstawa prawna:

   

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237);
  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758);
  • Odrębne przepisy dotyczące opłat za czynności wizowe.

   


   

  15. Utrata ważności dokumentu paszportowego

   

   

  Dokument paszportowy traci ważność

   

  1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu;

  Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy, osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy. Dokument paszportowy, który został zgłoszony jako utracony, nieodwracalnie traci swą ważność. Oznacza to, że nawet jeśli później zostanie on odnaleziony, jest on już nieważny i nie można się nim posługiwać.

  1. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego,
  2. z dniem śmierci jego posiadacza,
  3. po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę następujących danych: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.


  W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące .

   


   

  16. Odmowa wydania, unieważnienie dokumentu paszportowego

   

   

  Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.


  Wydania dokumentu paszportowego odmawia się na wniosek:

   

  • sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;
  • organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu  paszportowego.

   

  Dokument paszportowy podlega unieważnieniu:

   

  • na wniosek sądu prowadzącego przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;
  • na wniosek organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego;
  • jeżeli został wydany z naruszeniem przepisów ustawy;
  • na wniosek sądu prowadzącego postępowanie w sprawie o wykonywanie władzy rodzicielskiej, unieważnia się dokument paszportowy małoletniego, w stosunku do którego ma zostać wydane orzeczenie w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej.


  Unieważnienie i odmowa wydania dokumentu paszportowego następuje w drodze decyzji.


  Odwołanie od decyzji wydanej przez konsula w sprawie odmowy wydania lub unieważnienia dokumentu paszportowego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych  za pośrednictwem konsula.


  Pomimo istnienia przesłanek uzasadniających odmowę wydania dokumentu paszportowego, konsul może wydać paszport tymczasowy w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem osoby ubiegającej się o dokument paszportowy. O wydaniu  paszportu tymczasowego konsul informuje organ, który wystąpił z wnioskiem o niewydawanie dokumentu paszportowego.

   


   

  17. Utrata dokumentu paszportowego, zniszczenie

   

   

  Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał, lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.


  Organem paszportowym za granicą jest konsul. Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.


  Należy pamiętać, że:

   

  • Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany.
  • Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.


  Uwaga! Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

   


   

  18. Utrata/zniszczenie dokumentu paszportowego a sprawa powrotu do miejsca pobytu stałego

   

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju).


  (Konsul honorowy nie realizuje spraw paszportowych, czyli nie wydaje również paszportów tymczasowych).
  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego w tej sytuacji składa:

   

   

  • wypełniony Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wnioski są dostępne w urzędzie konsularnym);
  • jedną kolorową fotografię jak do wizy Schengen, o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także   twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
  • potwierdzenie tożsamości składającego wniosek następuje na podstawie posiadanych przez niego dokumentów i danych zawartych w dostępnych ewidencjach.


  Osoba, której ta sytuacja dotyczy, powinna złożyć u konsula zawiadomienie o utracie dokumentu paszportowego (formularze są  dostępne w urzędzie konsularnym).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: